Met welke issues houdt Uitvaartunie zich vandaag bezig?

Uitvaartunie Vlaanderen is met diverse partijen in gesprek over diverse ontwikkelingen in de uitvaartsector. Dat gaat van natuurbegraafplaatsen, over opleidingen tot een nieuwe uitvaartbeurs. Hieronder een kleine selectie.

#Digitale aangifte overlijdens

Ook de uitvaartsector is in volle transformatie vanwege de digitalisering. Hoog op de agenda staat de omschakeling naar het volledig digitaal aangeven van overlijdens. Hieraan nemen niet alleen onze leden deel, maar ook de burgerlijke stand van de gemeentes en administratie van de begraafplaatsen, de crematoria, de artsen , het Agentschap Zorg en Gezondheid, e-Health en het Rijksregister.

# Gedragscode/kwaliteitscharter

De Unie werkt aan een gedragscode/kwaliteitscharter voor haar leden. U kan deze hier raadplegen: kwaliteitscharter.

#Aanpassing regelgeving lijkbezorging

De Unie is in gesprek met politici om het decreet op de lijkbezorging te moderniseren. Wij vragen onder meer dat de crematoria beperkt worden tot zuiver technische entiteiten. Het behoort immers niet tot de taak van de overheid om in crematoria plechtigheden en koffietafels te organiseren. De uitvaartondernemers hebben zelf veel geïnvesteerd in  aula’s met alle faciliteiten voor een waardig afscheid. Het is voor families veel gemakkelijker om lokaal, dicht bij huis een afscheid te organiseren.

#Recht op een waardige begrafenis

De kosten van een behoorlijke wijze van lijkbezorging van behoeftigen komt ten laste van de gemeente waar zij ingeschreven zijn. Concreet zijn het de OCMW’s die hierin tussenkomen. In de praktijk wordt vastgesteld dat het begrip ‘behoeftige’ voor interpretatie vatbaar is, waardoor die tussenkomst wordt geweigerd. Ondertussen voert de begrafenisondernemer de uitvaart uit en wordt zo voor een voldongen feit gesteld. Uitvaartunie Vlaanderen vraagt om het begrip ‘behoeftige’ duidelijk te omschrijven.

#Plan voor eerlijke concurrentie

Uitvaartunie Vlaanderen heeft in november 2016 de eerste aanzet gegeven voor het Plan voor Eerlijke Concurrentie van staatssecretaris Philippe De Backer. Door de specifieke aard van het werk in onze sector valt de tewerkstelling zeer moeilijk op voorhand te plannen. Dit plan stelt een nieuw statuut voor gelegenheidswerknemer voor met meer flexibiliteit en eenvoudigere administratieve verplichtingen.

#Dialoog over prijsstijgingen

De Unie is in gesprek met de overheid over het onderzoek van de Economische Inspectie naar de prijsstijgingen in de sector. Daarvan is meer dan 20 procent te wijten aan inflatie. Ons vermoeden dat de inspecteurs appels met peren hadden vergeleken, bleek te kloppen. Ook ‘vergeten’ was het feit dat uitvaartondernemers steeds meer producten en diensten aanbieden dan tien jaar geleden.

 

Historiek Uitvaartunie Vlaanderen

Uitvaartunie Vlaanderen zag op 26 mei 2015 het licht in Geel. Hoe en waarom is de unie ontstaan?

Voor de unie

De oude Vlaamse situatie met twee Antwerpse kamers, één Limburgse kamer, één Vlaams-Brabantse kamer, één Dela kamer en een meer overkoepelende beroepsvereniging Varu paste niet meer bij de realiteit. Die realiteit is dat Vlaanderen steeds meer wettelijke bevoegdheden heeft. Voor de uitvaartsector is bijna alle materie al een Vlaamse bevoegdheid.

Er was van de kant van belangrijke gesprekspartners, zoals bijvoorbeeld de Vlaamse of federale overheid, bovendien geen enkel begrip voor deze ingewikkelde situatie. Deze historisch gegroeide opzet wordt door de jonge politici van vandaag als achterhaald beschouwd. Met één druk op de knop zijn we vandaag ‘global’, met dank aan het internet. Hoogste tijd voor het initiëren van één overlegorgaan voor alle overkoepelende kwesties in de Vlaamse uitvaartsector.

De geboorte

De eerste vergadering om te komen tot een Uitvaartunie Vlaanderen was eind januari 2015 in Geel. Besloten werd om niet terug te kijken naar het verleden, maar alleen bezig te zijn met de toekomst en met Vlaanderen. Uit de gezamenlijke gesprekken kwam een startnota tot stand. Samen werd ook constructief gewerkt aan het voorbereiden van de statuten. Alle kamers en verenigingen kregen telkens de mogelijkheid om op- en aanmerkingen te geven.

Provincies verenigd

Op 26 mei 2015 werden de statuten getekend. Het is niet belangrijk wie er nu getekend heeft. Deze nieuwe vereniging gaat immers niet over ego’s, postjes, achterkamertjes en vriendjespolitiek, maar over wat we samen kunnen doen in Vlaanderen. Alle Vlaamse provincies zijn weer verenigd, dat is het belangrijkste. Heel bescheiden is een nieuw hoofdstuk uitvaartgeschiedenis geschreven.

Op 12 oktober 2015 werd de nieuwe vereniging ingeluid met een babyborrel in Leuven waarvoor alle Vlaamse ondernemers werden uitgenodigd. Daar werd ook het eerste bestuur democratisch gekozen.

Het programma van de nieuwe unie staat opgelijst in de startnota. Eerst wordt geïnvesteerd in naamsbekendheid en het aanknopen van relaties met de verschillende doelgroepen. Alle gesprekken met onze stakeholders worden vanaf 26 mei gevoerd namens de unie.

Samen gelijk

Om dubbel gebruik van tijd en middelen te voorkomen, is het de bedoeling dat op termijn alle ‘oude” beroepsverenigingen opgaan in de Uitvaartunie Vlaanderen. Die unie is er namelijk gekomen om meer eenvoud en duidelijkheid te scheppen. Om één krachtige en efficiënte gesprekspartner te vormen namens de sector in Vlaanderen: voor de overheid, de pers, belangengroepen, consumenten, instellingen, verenigingen, leveranciers… Kortom: voor iedereen die in Vlaanderen actief is in de uitvaartsector.

Varu zette het proces in gang in december 2016. Het effectieve opgaan van Varu in de unie vond in het voorjaar van 2017 plaats. Sinds 2020 is de term beroepsvereniging niet lange in voege, waardoor Uitvaartunie Vlaanderen zich voortaan profileert als vzw.